Osnovni podatki

Stanje pogajanj

Trenutna ocena

NZS trenutno aktivno sodeluje v socialnem dialogu s SPINS. Z uvedbo neodvisne arbitraže je storjen velik korak naprej v odnosu med SPINS in NZS.
Pogovori glede vsebine členov pravilnika o neodvisni arbitraži so se pričeli sredi leta 2012 ter se uspešno zaključili s sprejetjem pravilnika na seji Izvršnega odbora NZS, 13.3.2012. V zadnjem letu so se predstavniki SPINS in NZS večkrat srečali z namenom plodnejšega sodelovanja v prihodnosti.

NEODVISNA ARBITRAŽA PO STATUTU NZS
Trenutno stanje
Zahteva:
Ustanovitev neodvisne arbitraže NZS v skladu z okrožnico FIFA 1010, pravilniki FIFA ter točke 2.2 MoU (Sporazuma o sodelovanju med FIFA in FIFPro, z dne 2. 11. 2006). Sprejeti je potrebno tudi poslovnik arbitraže NZS, ki povzema določbe pravilnika FIFA o delovanju FIFA DRC.
Vse članice FIFA so zavezane ustanoviti neodvisne arbitraže za reševanje sporov med nogometaši in klubi po vzoru FIFA arbitraže DRC. V arbitraži morajo biti v enaki meri zastopani, tako predstavniki klubov, kot predstavniki igralcev, torej SPINS. Zavzemali smo se za enostopenjsko telo, ki bo hitro in učinkovito varovalo pravice nogometašev. Odločanje v prejšnjih komisijah nikakor ni bilo nepristransko, trajalo je predolgo (tudi pol leta in več) ter potekalo brez kakršnih koli procesnih pravil ter brez podrobnejše materialno-pravne podlage o pravicah, potrebnih za meritorno odločanje! Sicer je imel SPINS enega predstavnika od petih v obeh komisijah za status NZS ter dva na prvi stopnji pri Združenju 1. SNL, nobenega pa na drugi stopnji.
Izvršni odbor je sprejel Pravilnik o arbitraži NZS na seji Izvršnega odbora NZS, 13.3.2013. Pravilnik zadovoljuje kriterije za neodvisno razsojanje sporov. Več na: http://www.spins.si/novice/1/prva_prava_arbitraza_v_slovenskem_sportu.html

NZS še ni imenovala arbitrov, čeprav je SPINS že predlagal svoje predstavnike.
PREHOD NA DELOVNA RAZMERJA
Trenutno stanje
Zahteva:
Prehod v razmerjih med nogometaši in klubi, iz statusa poklicnega športnika, ki sicer velja za samozaposlene, na delovna razmerja, saj so v kolektivnih športih športniki v odvisnem razmerju do športnih društev. Enako velja tudi za razmerje med reprezentanti in NZS, ki mora biti v skladu z delovno-pravno zakonodajo, ki velja v Sloveniji. V nogometu imamo na žalost še vedno protizakonita PRIKRITA DELOVNA RAZMERJA.
Civilno-pravna razmerja v nogometu so v nasprotju s 4. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002), ki določa, da je delovno razmerje med delavcem in delodajalcem razmerje, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca. Zanje torej ne velja kolektivna pogodba in nimajo pravic, ki so sicer zagotovljene delavcem. Konverzija je nujna ter hkrati pogojuje sklenitev kolektivne pogodbe med SPINS na eni strani ter Združenjem oziroma NZS na drugi strani.
Avtonomna pogodba, ki jo je ratificirala tudi NZS, le to zavezuje, da za pogodbe med klubi in poklicnimi nogometaši priznava le pogodbe o zaposlitvi.
NZS ni nikoli podala nobenih stališč v povezavi z navedeno zahtevo. 18.10.2013 bo na sedežu NZS potekal prvi sestanek na temo implementacije minimalnih zahtev za enotno pogodbo v prisotnosti predstavnikov UEFA, EPFL, ECA, Evropske komisije ter delone skupine NZS za pripravo enotne pogodbe.
GARANCIJSKI SKLAD/FOND
Trenutno stanje
Zahteva:
Ustanoviti se mora Garancijski sklad/fond, ki bi zaščitil prejemke nogometašev prve in druge slovenske nogometne lige v primeru, da nogometni klub ne izpolnjuje pogojev licenciranja in posledično ugasne, oziroma kadar nogometni klub v celoti ne izpolni svojih obveznosti iz pogodb do igralcev.
Tu govorimo o načelu solidarnost med akterji v slovenskem nogometu, ki bi preprečila izgubo ugleda nogometa kot panoge vsakič, ko pride do spora zaradi plačilne nediscipline. Gre pa tudi za pogodbeno zavezo nogometnih klubov do neposrednih proizvajalcev ter pravno in moralno zavezo NZS, ki je s sistemom licenciranja uvedla stroge pogoje za nastopanje v tekmovanjih NZS, ni pa poskrbela za ‘safety net’, torej na zaščito nogometašev v primeru, ko klub zaradi neizpolnjevanja kriterijev licenciranja preneha obstajati. V sklad bi prispevali v enakem deležu klubi 1. SNL in SPINS ter sorazmerno manj klubi 2. SNL, največji delež pa prispevala NZS. Več na: http://www.spins.si/aktivnosti_projekti/1/garancijski_sklad
V predzadnjem mandatu predsednika NZS je bilo dogovorjeno, da besedilo pravilnika o garancijskem skladu pripravi Komisija za predpise NZS. Le ta svojega dela ni opravila zadovoljivo (največje izplačilo bi znašalo 2000 EUR), zato smo pri SPINS pripravili drug predlog na tej podlagi, ki pa ga NZS iz nam neznanih razlogov sploh ni obravnavala, niti se o njem kakorkoli izrekla. Trenutni predsednik NZS zatrjuje, da predlog podpira, za sprejetje pa zahteva soglasje vseh klubov.
Po nam znanih informacijah predlogu ne nasprotuje noben slovenski prvoligaški klub, kar pomeni, da NZS namerno zavlačuje sprejetje pravilnika. Na ta način NZS neposredno vpliva na regularnost tekmovanja, saj tekmovanje omogoča tudi klubom, ki niso izpolnili vseh svojih obveznosti (če so npr. uspeli s prisilno poravnavo) ter bistveno povečuje verjetnost za morebitno dovzetnost obubožanih nogometašev za nameščanje tekem.
Po opravljeni anketi med slovenskimi prvoligaškimi klubi smo ugotovili, da Garancijski sklad podvira velika večina klubov, vendar si o predlogu želi poglobljeno razpravo. Na datum posveta o predlogu še čakamo, NZS pa je obljubila, da bo sestanek sklicala.
SPREMEMBE PRAVILNIKA O STATUSU IGRALCEV
Trenutno stanje
Zahteva:
Prizadevanja za popoln prenos vseh pravil Pravilnika o statusu in registraciji FIFA v pravilnike NZS, so stara kot sam sindikat SPINS. Zaščita, ki jo FIFA ponuja pri sporih z mednarodnim elementom, mora veljati tudi na ravni nacionalnih zvez, kot je NZS.
Amandmaji SPINS se nanašajo na Pravilnik o registraciji in statusu igralcev (PRSI -3), in sicer v smeri odprave odškodnin za prestope amaterskih igralcev, ki veljajo le za domače prestope, ne pa tudi za prestope v tujino. Te določbe ustvarjajo neposredno diskriminacijo med amaterji in profesionalci. Nadalje mora biti nogometaš, ki konča mladinsko šolo ter mu klub ne ponudi profesionalne pogodbe, prost brez nadomestila za vzgojo. Klub bo na ta način primoran ravnati pravično ter z igralcem podpisati profesionalno pogodbo ali pa igralca brezplačno prepustiti v drug klub. Enako mora veljati tudi za igralce do 23. let, kjer mora klub izkazati namero, da nadaljuje pogodbeno razmerje z igralcem.
NZS nam ni posredovala nobenih informacij o statusu naših amandmajev.
PREDSTAVNIKI SPINS V KOMISIJI ZA PREDPISE NZS
Trenutno stanje
Zahteva:
Predstavniki SPINS morajo biti zastopani v Komisiji za predpise NZS.
Komisija za predpise NZS pripravlja vse predpise, ki urejajo pravice in razmerja slovenskih nogometašev, zato je zahteva, da v komisiji interese nogometašev zastopa predstavnik SPINS, povsem upravičena in legitimna.
SPINS je že imel predstavnika v navedeni komisiji in sicer takoj po svoji ustanovitvi, vendar pa je bil le ta izločen iz komisije s prihodom Ivana Simiča na čelo NZS. V času prisotnosti predstavnika SPINS v okviru komisije, kot posledica uspešne stavke, je bila sprejeta sprememba predpisov NZS v smeri implementacije pravil FIFA o pogodbeni stabilnosti, ki so zavarovala pogodbe nogometašev ter povečala pristojnosti Komisij za status, ki so končno lahko presojala tudi o odškodninski odgovornosti. NZS še ni pozitivno odgovorila na našo zahtevo.
MEMORANDUM O SODELOVANJU med SPINS in NZS
Trenutno stanje
Zahteva:

NZS smo posredovali mednarodno primerljiv predlog Memoranduma o sodelovanju (MoS) med SPINS in NZS, ki smo ga povzeli po nizozemskem, avstralskem in danskem modelu.

Memorandum predvideva obojestrensko medsebojno priznanje obeh partnerjev, ustanovitev posebne komisije nogometašev s pravico veta na sprejetje predpisov s strani organov NZS, ki vplivajo na pravice nogometašev. Nadalje uvaja sklenitev ustreznega nezgodnega zavarovanje za reprezentante, ustanovitev garancijskega fonda ter skupno sodelovanje pri pripravi in izvedbi vseh vrst projektov. Več na: http://www.spins.si/novice/7/predlogi_za_ureditev_odnosov_z_NZS.html

Zveza predloga SPINS ni želela sprejeti, niti se o njem pogajati. Sicer je res ponudila svoj predlog, ki pa je bil popolnoma neprimeren za nadaljnjo obravnavo, saj je bil vsebinsko ter celo pravopisno pomanjkljiv. Predlog NZS tudi ni vseboval nobenega izmed zgoraj navedenih instrumentov zaščite pravic nogometašev, zato je bil seveda z naše strani zavrnjen.

KOMISIJA NOGOMETAŠEV
Trenutno stanje
Zahteva:
Ustanovitev in zagotovitev pogojev za delovanje Komisije nogometašev, ki bo imela pravico veta na vse predpise NZS, ki vplivajo na pravice nogometašev (vse po zgledu nizozemske ureditve za nogometaše).
Komisija nogometašev bi imela pravico biti seznanjena ter imeti pravico veta na vse predpise in akte NZS, ki vplivajo na položaj in status nogometašev ter na kandidaturo za vsakokratnega predsednika NZS. Sestavljalo bi jo najmanj osem članov, pri čemer morajo najmanj dve tretjini predstavljati aktivni igralci profesionalnega nogometa.
NZS ne podpira predloga.
PREDSTAVNIKI SPINS V ORGANIH NZS
Trenutno stanje
Zahteva:
SPINS zahteva glasovalne pravice v skupščini NZS ter mesto v izvršnem odboru NZS.
Po priporočilu Mednarodnega olimpijske komiteja naj bi vse njegove članice in vse nacionalne športne zveze omogočile sodelovanje športnikov pri odločanju v izvršnih odborih zvez. OKS je v Sloveniji to priporočilo že upošteval, kot tudi večina drugih športnih zvez, v evropskem nogometu npr. Anglija, Portugalska, Češka in Španija. Iz zgoraj omenjenega sledi, da je SPINS upravičena do mesta v Izvršnem odboru NZS ter sedežev v skupščini NZS.
NZS zahtevo popolnoma zavrača.
POGODBA O IGRANJU ZA A REPREZENTANCO NZS
Trenutno stanje
Zahteva:
Strokovna služba SPINS je za ureditev razmerij med NZS in reprezentanti predlagala zajeten in strokovno pripravljen predlog pogodbe med SPINS in NZS za A reprezentante NZS, ki obsega skoraj 50 strani, ter povzema dansko ter avstralsko kolektivno pogodbo za reprezentante.
Dvostransko zavezujoča pogodba med drugim predvideva ustrezno zavarovanje, dinamiko izplačil, ureja jasno pravice izkoriščanja javne podobe nogometašev ter vse druge vidike udejstvovanja v reprezentantov A reprezentanci NZS.
Predlog pogodbe v tem trenutku ni več aktualen, saj so A reprezentantje NZS pred zadnjo kvalifikacijsko tekmo za EP 2012 odpovedali pooblastilo za zastopanje SPINS. Bo pa predlog kmalu lahko spet predmet pogajanj v prihodnosti ter tudi ustrezna podlaga za kolektivno pogodbo z Združenjem 1. SNL.
SKUPNI DRUŽBENI IN HUMANITARNI PROJEKTI
Trenutno stanje
Zahteva:
Pri družbeno odgovornih, socialnih in humanitarnih projektih, ki jih izvaja SPINS, bi moralo obstajati popolno soglasje in sodelovanje glede izvedbe teh projektov, saj so namenjeni pomoči širši družbi ter promociji nogometa kot panoge.
SPINS je v letu 2011 izvedel kar nekaj humanitarnih in družbeno odgovornih akcij, med katerimi lahko izpostavimo predvsem Para Šport je šport (predstavitev košarke na vozičkih), Rožnati oktober (opozarjanje na problematiko raka dojk) ter Nogometaše na tvoji strani (spodbujanje branja otrok od 1. do 4. razreda osnovne šole). S tem pa se seznam ne zaključi, saj se vsako leto število projektov vztrajno povečuje. Sodelovanje do določene mere obstaja s klubi 1. SNL ter Združenjem 1. SNL, glavni partner, ki ima hkrati tudi daleč največji proračun, pa na žalost miži na obe očesi.
NZS ne podpira nobenega izmed projektov SPINS humanitarne narave, niti v finančnem, niti v organizacijskem smislu.
UKREPI ZOPER PREPREČEVANJE NASILJA
Trenutno stanje
Zahteva:
NZS bi morala, z ozirom na svoja sredstva in poslanstvo, imeti najbolj aktivno vlogo pri preprečevanju nasilja na štadionih, sodelovati z organi pregona ter Vlado RS za sprejetje zakonodaje, ki bi zatrla nasilje na stadionih.
SPINS je z akcijo Pokaži nasilju rdeči karton v letu 2011 začel intenzivno akcijo za ozaveščanje navijačev, klubov ter javnosti, o problemu varnosti na stadionih in huliganstvu navijačev, ki je v Sloveniji eden od glavnih razlogov za majhen obisk na tekmah 1. SNL. Po vzoru angleške rešitve bo SPINS vladnim organom predlagal sprejetje zakonodaje, ki bo zoper kršitelje miru na stadionih v času tekem uvedla t.i. ničelno toleranco. kazni naj bi segale tudi do doživljenske prepovedi vstopa na športni prireditve.
NZS ni pripravljena v zadostni meri sodelovati v boju proti nasilju.
UKREPI ZOPER PREPREČEVANJE DISKRIMINACIJE
Trenutno stanje
Zahteva:
V slovenskem nogometu se mora, skladno z Ustavo RS in zakonodajo republike Slovenije, preprečevati vsakršno diskriminacijo na igriščih ter izven le teh. Organi NZS in ZNPL morajo in so dolžni v kali zatreti vsak poskus diskiminacije in mobinga (slovensko šikaniranja) ter ga tudi ustrezno sankcionirati. Na žalost trenutno veljavni sistem pravilnikov in organi NZS in ZNPL niso sestavljeni v skladu z zahtevami FIFA in zato neprimerni za vsebinsko odločanje o pravicah igralcev.
Govorimo predvsem o komisijah NZS in ZNPL, kjer delo komisij glede pravnih procesnih vprašanj nikakor ni slabo, vendar pa se zaplete, ko je potrebno razsojati o vsebinski plati pogodbenih razmerij. Komisija namreč nima nobenega normativnega kažipota oziroma natančnejše razmejitve pravic in obveznosti klubov in igralcev, kot je npr. kolektivna pogodba, saj se socialni partnerji v slovenskem nogometu že skoraj 10 let nismo dogovorili za podpis niti enega sporazuma. Edina zaveza, ki obstaja, je bila dogovorjena po prvi opozorilni stavki dne 17.9 2004, kjer sta se obe strani strinjali, da se pri spremembi Pravilnika o registraciji in statusu igralcev NZS upoštevata načeli iz Pravilnika FIFA »o neodvisni arbitraži in o pogodbeni stabilnosti«. V sindikatu SPINS v zadnjih nekaj letih opažamo naraščajoč trend izsiljevanja in mobinga v slovenskih nogometnih klubih, ki se mora izkoreniniti. Primere šikaniranja in pritiskov na igralce najdemo skoraj pri vseh nogometnih klubih v 1. SNL: izpostavili bi predvsem NK Celje (Režonja, Puš, Dvorančič, Sacripanti, Šarič in nazadnje Beršnjak), FC Koper (Petričevič), NK Olimpijo (Rakovič in Prašnikar) ter NK Maribor (Džinič). Pozivamo pristojne organe, NZS in OKS, da resno pristopijo k obravnavi katerekoli prijave diskriminacije in prisiljenja zoper športnike, saj je to edini način, da zavarujemo športnike in ugled športa, ki ga le ta uživa v Sloveniji.
NZS ni spremenila še nobenega predpisa v smeri preprečevanja diskriminacije, je pa res novi predsednik NZS v povezavi z diskriminacijo povedal, da mobing nad nogometaši, v smislu ločenih treningov, ni dopusten.
ODPRAVA NADOMESTIL ZA AMATERSKE PRESTOPE
Trenutno stanje
Zahteva:

Pravica do združevanja je v Sloveniji ustavna pravica vsakega posameznika, zato je vsakršno omejevanje pravice do prostega včlanjevanja v društva, torej tudi v nogometne klube, protiustavno ter protizakonito. Prestopi amaterskih nogometašev bi morali biti prosti vsakršnih odškodnin.

Slovenija je ena zadnjih držav v svetu, kjer v športu še vedno obstajajo nadomestila za prestope nogometašev, ki imajo status amaterjev. Celo naša soseda Hrvaška je nadomestila odpravila že pred leti.Sploh pa je stanje absurdno če vemo, da so prestopi profesionalnih nogometašev v Sloveniji  popolnoma prosti bremen ter da za prestop amaterskega nogometaša v tujino ni nobenega nadomestila, kar posledično prispeva k temu, da vedno več slovenskih nogometašev igra v sosednjih državah. Navedeno pravilo je eno glavnih ovir za resnični razcvet nogometa v Sloveniji.

Dejstvo je tudi, da pri mlajših kategorijah v večini primerov, nadomestilo za prestop plačajo starši otroka, namesto da bi to storil novi klub.

NZS v svojo škodo trmasto vztraja pri veljavi tega protiustavnega pravila, kar bo očitno pripeljalo do sodnega spora, kjer je NZS že vnaprej obsojena na neuspeh.
Sicer je res, da je pri zadnjih spremembah PRSI Izvršni odbor NZS upošteval naše pripombe ter mejo za proste prestope amaterjev znižal na 23 let, vendar pa glede na to, da se v praksi sprejeta sprememba PRSI v ničemer ni izkazala za škodljivo, predlagamo, da se odpravi vsakršna odškodnina za prestope amaterjev v Sloveniji.

PRILAGODITEV NADOMESTIL ZA VZGOJO
Trenutno stanje
Zahteva:

Določbe pravilnika NZS o statusu in registraciji nogometašev (PRSI) so v delu, ki govori o vzgoji in usposabljanju igralcev in nadomestilu protizakonita ter v nasprotju s sodbo sodišča ES in jih je iz tega razloga potrebno odpraviti.

Pri sistemu nadomestil za vzgojo igralcev, ki ga na nacionalni ravni v EU zapoveduje le še peščica držav (nemško civilno sodišče je vsa nadomestila prepovedalo že leta 2009), se je tudi Sodišče ES primeru Olivier Bernard 16. marca 2010 jasno izreklo, da so sistemi, ki postavljajo morebitne omejitve pri prestopih poklicnih nogometašev dopustni le izjemoma in le v primerih, ko nadomestilo odraža realna vlaganja klubo v vzgojo nogometašev.

V Sloveniji ves sistem vzgoje nogometašev temelji na plačilu članarin staršev ter pomoči s strani lokalne skupnosti, zato vsakšne omejitve prestopov nogometašev mlajših od 23 let s strani NZS presegajo dopustnost izjeme, ki jo postavlja sodba Sodišča ES

NZS ni v ničemer pokazala pripravljenost, da bi nadomestila za vzgojo nogometašev ukinila ali vsaj prilagodila. Najbolj v nebo vpijoč primer neskladnosti pravilnika NZS (PRSI) s sodbo v primeru Oliver Bernard, so faktorji iz 54. člena, s katerimi se nadomestilo pomnoži glede na to, za katero reprezentanco so mladi nogometaši nastopali.
Navedeno dejstvo seveda nima nobene povezave s stroški kluba za njegovo vzgojo...

Sponzorji