Novice

< nazaj

Dopis SPINS Združenju klubov 1. SNL

Datum: 18.3.2005

 Vodstvo SPINS je glede na dogovor, sklenjen na zadnjem sestanku s predstavniki Združenja klubov 1. SNL z dne 15.2.2005, pripravilo in obrazložilo nekaj pobud ureditve medsebojnih odnosov med SPINS in ZNL. Vsi predlogi so oblikovani v skladu z zgledi iz razvitih nogometnih držav, še posebej pa so navedeni ukrepi proti novi davčni zakonodaji v Sloveniji na področju športa ter iz tega stanja izhajajoče nujne prilagoditve pogodbenih razmerij med nogometaši in nogometnimi klubi.

 


 

ZADEVA: Pobude in predlogi sindikata SPINS za ureditev medsebojnih razmerij


Spoštovani!

Vodstvo SPINS je glede na dogovor, sklenjen na zadnjem sestanku s predstavniki Združenja klubov 1. SNL z dne 15.2.2005, pripravilo in obrazložilo nekaj pobud ureditve medsebojnih odnosov med SPINS in ZNL. Vsi predlogi so oblikovani v skladu z zgledi iz razvitih nogometnih držav, še posebej pa so navedeni ukrepi proti novi davčni zakonodaji v Sloveniji na področju športa ter iz tega stanja izhajajoče nujne prilagoditve pogodbenih razmerij med nogometaši in nogometnimi klubi.
1. Vprašanje veljavnosti pogodb v 1. SNL po 1.1.2005

Vse pogodbe, ki so bile sklenjene pred 1.1.2005 in kjer pogodbeni zneski niso bili dogovorjeni v neto obliki, je potrebno ponovno preučiti in po potrebi skleniti aneks k pogodbi.

Nova davčna zakonodaja za poklicnega športnika, ki je pri nogometaših v 1. SNL prevladujoč status, predvideva tri oblike upoštevanja stroškov. Prvi dve veljata za davčne zavezance, ki v zadnjem letu niso dosegli davčnega praga 3.900.000 SIT dohodkov, in sicer je tem primeru možno upoštevati 10 odstotnenormirane stroške oziroma tudi 25 odstotne normirane stroške ob izpolnjevanju določenih pogojev in z dovoljenjem davčne uprave. Tretjo možnost predstavlja uveljavljanje dejanskih stroškov, ki je po našem mnenju tudi edini možen način, da se dogovorjeni bruto pogodbeni zneski ohranijo, če predpostavimo, da dejanski stroški dosežejo 40 % vseh dohodkov nogometaša v tekočem letu. V zadnjem primeru je igralec zavezan voditi poslovne knjige, enako možnost pa lahko izbere tudi, če ne dosega omenjenega davčnega praga.

V vodstvu sindikatu se zavedamo težkega finančnega položaja v slovenskem nogometu in v samih nogometnih klubih, vendar smo mnenja, da se breme spremenjene davčne zakonodaje ne sme v celoti prevaliti na pleča nogometašev. Predlog, ki ga navajamo v nadaljevanju, predstavlja kompromis, ki ga je potrebno sprejeti, če želimo ohraniti soglasje volj pogodbenih strank, ki je temelj za veljavnost sklenjenih pogodb.

V skladu s sprejetimi stališči Sindikata športnikov Slovenije torej predlagamo, da se bruto pogodbeni zneski za nogometaše s statusom poklicnega športnika, ki v zadnjem letu ne presegajo davčnega praga 3.900.000 SIT, povečajo za 5 % oziroma za 10 % za poklicne nogometaše, ki omenjeni davčni prag presegajo.

Utemeljen je očitek, da je dejanske stroške vnaprej zelo težko predvideti, oziroma je možna le splošna in zelo površna ocena, dejstvo pa je tudi, da se dejanske stroške v višini 40 % lahko doseže le s prekomernim pisanjem potnih nalogov, ki bodo v večini primerov temeljili na fiktivni podlagi. Ker se stroškov ne da točno določiti, je ena od rešitev tudi možnost dogovora med igralcem in klubom, da se po poteku davčnega obdobja naknadno nadomesti razliko med pričakovanimi neto dohodki in dejanskimi dohodki iz dejavnosti. Vendar je slednje brez prevelikih težav izvedljivo le za igralce, ki so v klubu igrali v celotnem davčnem obdobju, zato je individualna obravnava vsake pogodbe posebej neizbežna.

V Sloveniji je za ureditev pogodbenih odnosov v športu nujno potrebna zakonodajna iniciativa, ki bo uredila pravne praznine na davčnem, delovno-pravnem, pokojninsko socialnem, društvenem in športnem področju. Že sam status poklicnega športnika je odklon od ureditve normalnega delovnega razmerja v EU, ki ga v Sloveniji lahko ohranimo le z medsebojnim dialogom med igralci in klubi ter si skupaj ob pomoči države na davčnem področju zagotovimo ugodnejši položaj.

Nogometni klub je nadalje poklicnemu nogometašu dolžan zagotoviti ustrezne računovodske storitve na strošek kluba, razen če nogometaš sam izrazi željo, da bo to nalogo zaupal nekomu drugemu. Enako velja za obvezne zdravniške preglede, ki jih mora zagotavljati delodajalec.

Spremenjena pogodbena razmerja oziroma novi pogodbeni aneksi naj bi ostali v veljavi do spremembe davčne zakonodaje oziroma do podpisa nove pogodbe. V primeru, da do soglasja med nogometašem in nogometnim klubom ne pride, v sindikatu SPINS zastopamo stališče, da je nogometaš upravičen do enostranske prekinitve pogodbe .


2. Sodelovanje v akcijah za spremembo davčne zakonodaje v Sloveniji

Že v prejšnji točki smo pokazali na nekaj problemov, ki so nastali po uveljavitvi novega Zakona o dohodnini in postavili pod vprašaj sam obstoj profesionalnega športa v Sloveniji.

Kot protest proti ravnanju Vlade RS in še posebej delu Ministrstva za finance RS, pripravlja Sindikat športnikov Slovenije, v okviru katerega deluje tudi sindikat SPINS, akcijo vseh športnikov v Sloveniji pod geslom Dan brez športa, odvisno od dogovora vseh udeleženih športnikov in športnih panog. V času protesta, ki bo omejen na raven profesionalnega športa, naj v Sloveniji ne bi potekala nobena športna tekmovanja, sočasno pa bi organizirali tudi množično zborovanje pred Halo Tivoli v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije. Seveda je potrebno na protestu zagotoviti prisotnost vseh športnikov in med različnimi športnimi panogami uskladiti termin, ki nam bo skupaj povzročil najmanj škode.

Akcija te razsežnosti je nujna, da se opozori na neznosno stanje, v katerega smo bili športniki in športni klubi pahnjeni. Poudariti moramo, da smo s pristojnimi državnimi organi in ministrstvi opravili že kar lepo število sestankov in srečanj, ki pa nam ne bodo dosti pomagali, če na težave ne bomo odgovorili z akcijo, z najvišjim možnim medijskim odmevom in odzivom javnosti.

Za boljše pogajalsko izhodišče pri sprejemanju nove davčne reforme je potrebno z akcijami takšne vrste in konstantnim ponavljanjem naših argumentov prepričati javnost in pristojne državne organe v utemeljenost naših zahtev.

Sindikat športnikov je že opravil pogovore z Rokometno zvezo Slovenije in je v stalnem stiku z različnimi košarkaškimi klubi, ki so vsi skupaj izrazili polno podporo protestni akciji. Menimo, da je že sodelovanje treh najbolj množičnih priljubljenih športnih panog v Sloveniji zadosten razlog, da se nam pridružijo tudi ostale športne panoge in da dobimo željeno medijsko podporo.

Združenje klubov 1. SNL mora na svoji naslednji seji s sklepom podpreti skupno akcijo, vsi nogometni klubi pa naj bi na protestu zagotovili prihod svojih športnikov.


3. Oblikovanje nove enotne pogodbe za igralce v 1. SNL za sezono 2005/2006

Točka je bila tokrat prestavljena na naslednji sestanek, pomeni pa bistven preskok k doseganju večje pravne gotovosti na nogometnem področju, zato s tem korakom ne smemo odlašati. Cilj sindikata SPINS je, da je že v naslednji tekmovalni sezoni 2004/2005 med združenjem in sindikatom dogovorjena enotna pogodba, ki bo veljala za vse klube 1. SNL.


4. Ponovna obravnava režima prostega vstopa za člane sindikata SPINS v 1. SNL

V večini klubov smo že dosegli enotno obravnavanje naših članov. Cilj je, da ima vsak član SPINS, ki je nogometaš kluba v 1. SNL, prost vstop na vse tekme 1. SNL, če je na dan tekme najmanj 30 minut pred tekmo na kraju, ki ga določi vsakokratni nogometni klub, brez predhodne najave dvignil prosto vstopnico.

Sindikat SPINS bo pred začetkom 2. kroga spomladanskega dela prvenstva 1. SNL 2004/2005 Združenju klubov 1. SNL posredoval seznam vseh polnopravnih članov sindikata ter vsak teden, po potrebi, ta seznam tudi dopolnjeval.


5. Skupno sofinanciranje in sodelovanje v prireditvi SPINSGALA 2005 oziroma glasovanju nogometašev profesionalcev v Sloveniji za najboljšo enajsterico in najboljšega igralca

Sindikat SPINS, po vzoru svetovnega nogometnega sindikata FIFpro in številnih drugih evropskih držav, pripravlja prvo SPINS GALA prireditevs podelitvijo priznanj za najboljšo enajsterico prvenstva in najboljšega nogometaša leta po izboru slovenskih nogometašev profesionalcev oziroma igralcev, ki igrajo v 1. SNL. Projekt je namenjen dvigu statusa nogometaša v očeh javnosti in medijev v Sloveniji, k sodelovanju pa želimo pritegniti, tako nogometne klube, Združenje klubov 1. SNL in NZS, kot tudi širšo javnost in športne novinarje. Vsi izbrani igralci in sponzorji prireditve bodo podrobneje predstavljeni v posebni reviji, ki bo tudi prva izdaja revije SPINS.

Kraj prireditve še ni točno določen, časovno pa bo prireditev umeščena v mesec maj 2005, se pravi bolj proti koncu prvenstva v 1. SNL. Dejanski izbor bo med igralci potekal v mesecu aprilu 2005, sočasno z izborom za najboljšo enajsterico in najboljšega nogometaša na svetu po izboru nogometašev v organizaciji FIFpro. Izbor FIFpro se bo letos izvedel prvič, in sicer v mesecu septembru v Londonu, v njem pa bodo sodelovali tudi slovenski profesionalci (FIFPRO WORLD XI PLAYER AWARDS).

Proračun prireditve naj bi se gibal okoli 5 milijonov SIT, del sredstev pa naj bi prispevalo tako Združenje klubov 1. SNL, kot tudi krovna nogometna organizacija v Sloveniji NZS, in sicer delno tudi iz naslova neplačanih denarnih sredstev, do katerih je sindikat SPINS upravičen od začetka njegove reprezentativnosti v nogometni dejavnosti od leta 2003 dalje.

Vsa denarna sredstva iz tega naslova se bodo porabila izključno za promocijo nogometašev in nogometa v Sloveniji ter za pokritje stroškov prireditve same. Na prireditev bomo povabili vse najpomembnejše politike in gospodarstvenike, zaslužne nogometne delavce, trenutne slovenske reprezentante in slovensko zlato generacijo. Poskušali se bomo dogovoriti tudi z nekaterimi največjimi zvezdami svetovnega nogometa, ki bi nas počastili s svojo prisotnostjo. Vsekakor naj bi bila prireditev prestižne narave in bi v naslednjih letih postala tradicionalen, nepogrešljiv dogodek na slovenski športni sceni.


6. Sofinanciranje sindikata SPINS (razdelitev sponzorskih sredstev)

V vseh nogometno razvitih državah se sindikati nogometašev le deloma financirajo iz članarin nogometašev, saj pretežni del svojih sredstev pridobijo iz naslova deleža iz prodaje televizijskih pravic oziroma sponzorskih pogodb združenj nogometnih klubov in nacionalnih nogometnih zvez. Ključi, po katerem se določa delež, so sicer od države do države različni, navedemo pa lahko nekaj primerov. Angleški sindikat PFA od združenja klubov Premier league letno iz naslova prodaje TV pravic dobi 15 milijonov funtov in 2 milijona od angleške nogometne zveze FA, danski sindikat od združenja klubov 2 milijona eurov, francoski sindikat od združenja in nogometne zveze 8 milijonov eurov in tako dalje. Vidimo, da se zneski močno razlikujejo, kar je odvisno predvsem od velikosti sponzorskih sredstev, pa tudi od razvitosti in tradicije nogometa v državi, prodaje TV pravic v povezavi z gledanostjo ter stopnje sodelovanja in dialoga med subjekti v nogometu. V razmislek lahko damo primer iz sosednje Avstrije, kjer med avstrijsko nogometno zvezo in sindikatom nogometašev ni skoraj nobenega sodelovanja, pa vendar avstrijska zveza priznava reprezentativnost sindikata nogometašev VDF in mu letno nameni denarna sredstva v višini 100.000 eurov.

Članarine za sindikat so v nogometu v svetu tradicionalno določene v minimalnem letnem pavšalnem znesku, saj dohodki nogometašev izvirajo iz različnih virov, razlike med zaslužki posameznih nogometašev pa so lahko ogromne. Osnovno načelo športnih sindikatov je, da mora biti članstvo v sindikatu dostopno vsakomur. Iz navedenih razlogov smo se tudi v vodstvu SPINS odločili za enak način financiranja ter se za ostala finančna sredstva obrnili, tako na Združenje klubov 1. SNL, kot tudi na NZS. Na naše razočaranje smo do sedaj pri naših zahtevah naleteli na gluha ušesa, čeprav je Izvršni odbor NZS sindikatu SPINS priznal enake pravice kot Združenju klubov 1. SNL. Zahteve do NZS so po našem mnenju prav tako upravičene, saj slovensko nogometno reprezentanco tvorijo naši člani, tudi sicer pa se NZS trži preko javne podobe nogometašev in slovenskega nogometa.

Sindikat SPINS ima že svoje poslovne prostore v okviru Sindikata športnikov Slovenije pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije. Načrt dela in projekti sindikata v naslednjih letih, poleg pogodbeno zaposlenega predsednika sindikata, zahtevajo še najmanj dva redno zaposlena z najmanj 7. stopnjo izobrazbe ter službeno vozilo za številne obiske po slovenskih nogometnih klubih. Predvideni letni proračun sindikata naj bi znašal najmanj 25 do 30 milijonov tolarjev, da bi lahko izpolnili cilje, ki smo si jih zadali. Sofinanciranje aktivnosti in delovanja sindikata je osnova za uresničitev predvidenih ciljev, hitrejši razvoj in demokratizacijo slovenskega nogometa.

Med drugim so prioritete sindikata SPINS pravna zaščita nogometašev, mediacija v sporih in mirno reševanje le teh, oblikovanje posebnega pokojninskega sklada za nogometaše, ustanovitev fundacije SPINS za solidarnostno pomoč nogometašem v stiski in za izobraževanje nogometašev med kariero in prekvalifikacijo po njej, dvig ugleda in statusa nogometašev z akcijami, kot je SPINS GALA in podobnimi, pomoč in mednarodno sodelovanje z drugimi sindikati pri prestopih slovenskih igralcev v tujino, organizacija in izvedba trening kampov in tekem za brezposelne nogometaše ter pomoč pri iskanju novega kluba, zakonodajna in normativna iniciativa na nivoju države in pravilnikov NZS, nacionalno in mednarodno zastopanje interesov sindikata, itd..

V sindikatu SPINS smo se celo pripravljeni odreči finančnim zahtevam, ki se nanašajo na preteklo obdobje od začetka delovanja sindikata, če se vzpostavi dialog za prihodnje sofinanciranje sindikata SPINS in ob pogoju, da NZS in Združenje klubov 1. SNL z finančnim vložkom in tudi s sodelovanjem svojih sponzorjev podpreta organizacijo prireditve SPINS GALA 2005.

Za sofinanciranje delovanja sindikata se finančna sredstva, v razmerju do Združenja 1. SNL, lahko delijo na več načinov. Prikazali bomo tri možnosti, ki so se uveljavile v svetu:

a.) Sorazmerni delež od sponzorskih pogodb ZNL: Sistem alikvotne razdelitve finančnih sredstev združenja klubov z vključitvijo sindikata nogometašev se uporablja na Nizozemskem, kjer se pri delitvi sindikat upošteva kot enakovreden prejemnik sredstev iz skupne vsote sponzorskih sredstev. V Sloveniji bi to danes pomenilo, da bi bil sindikat upravičen do ene trinajstine finančnih sredstev, ki jih Združenje klubov 1. SNL pridobi od vseh svojih sponzorjev (12 klubov in sindikat oz. X število klubov in sindikat).

b.) Procent od TV pravic : Se uporablja med drugim v Angliji, Franciji, Španiji in na Portugalskem ter je splošno najbolj razširjen sistem sofinanciranja delovanja sindikatov v nogometu. Sindikatu v tem sistemu pripade vsako leto določen odstotek od prodaje TV pravic za tekme v državnem prvenstvu. Glede na dejstvo, da je višina sredstev iz tega naslova v Sloveniji sorazmerno nizka, bi moral biti delež, ki bi pripadel sindikatu, precej visok, da bi se približali znesku iz sistema sorazmernega deleža.

c.) Točno določen znesek, ki se letno revalorizira : Znesek se določi na osnovi trenutnega finančnega stanja v klubih in združenju ter ostane nespremenjen, dokler pogodba med sindikatom in združenjem ne poteče.

V vsakem primeru bi pogodbo morali podpisati za daljše časovno obdobje, da bi se tako zagotovilo ustrezno mero predvidljivosti finančnih sredstev in tudi stabilnosti medsebojnih razmerij. Predlogi razdelitve finančnih sredstev upoštevajo specifičnosti odnosov med športnim sindikatom in igralci na eni strani ter združenjem in klubi na drugi strani.


7. Nove spremembe pravilnikov NZS

V skladu s spremembami pravilnika NZS z dne 13.1.2005 in še posebno glede na pričakovane spremembe Pravilnika o statusu in registraciji igralcev ter sprejetje novega Pravilnika o arbitraži NZS, je potrebno razmisliti tudi o izvedbi seminarjev za vse vodstvene strukture nogometnih klubov. Nove spremembe pravilnikov bodo bistveno zmanjšale število pogodbenih sporov v nogometu in tako pripomogle k dvigu kvalitete slovenskega nogometa in boljši javni podobi nogometa v celoti.


8. Drugo

Sindikat SPINS nadalje predlaga, da se na vseh tekmah 1. SNL in v pokalnih tekmovanjih NZS obvezno pojavlja tudi logotip SPINS kot znak enakovrednega partnerja Združenju 1. SNL in NZS, ki skrbi za pravno, socialno in pokojninsko varnost vseh nogometašev v Sloveniji.

Prosimo, da na vaši prihodnji seji preučite naše predloge in pobude ter nam na našem naslednjem skupnem sestanku predstavite vaša stališča do navedenih pobud.

Za naše skupno prizadevanje za napredek v slovenskem nogometu se vam vnaprej zahvaljujemo.


Športni pozdrav.

V Ljubljani, 4.3.2005 Predsednik sindikata SPINS

Stefanović Dejan, l.r.

Ostale novice

Sorodne novice

 • Pokaži diskriminaciji in nasilju rdeči karton
  19.10.2016

  Pokaži diskriminaciji in nasilju rdeči karton

  V prihajajočem 14. krogu Prve lige Telekom, se bo v v okviru ene največjih družbenih akcij v športu, FARE Football People, tudi v Sloveniji zgodila že tradicionalna akcija, Pokaži diskriminaciji in nasilju rdeči karton.

 • Tudi v letošnji sezoni NK Maribor brez resnega tekmeca
  30.5.2014

  Tudi v letošnji sezoni NK Maribor brez resnega tekmeca

  Slovenski nogometaši so že šestič izpolnjevali anonimni vprašalnik o razmerah, ki vladajo pri prvoligaških klubih in s katero želi sindikat SPINS opozoriti na prednosti in slabosti pri vodenju posameznih klubov.

 • ND Gorica izgubila vse tri spore
  30.7.2013

  ND Gorica izgubila vse tri spore

  Miha Mevlja, Miha Gregorič ter Dejan Žigon so se s pomočjo sindikata SPINS tudi uradno rešili iz krempljev ND Gorica ter se že lahko registrirajo za nove klube.

 • Maribor tudi v letošnji sezoni brez konkurence
  10.6.2013

  Maribor tudi v letošnji sezoni brez konkurence

  Slovenski nogometaši so že petič izpolnjevali anonimni vprašalnik o razmerah, ki vladajo pri prvoligaških klubih, in s katerim želi sindikat SPINS opozoriti na prednosti in slabosti pri vodenju posameznih klubov.

 • Deležniki v evropskem nogometu, skupaj proti nameščanju rezultatov nogometnih tekem
  28.3.2013

  Deležniki v evropskem nogometu, skupaj proti nameščanju rezultatov nogometnih tekem

  V sklopu Strateškega sveta za profesionalni nogomet (PFSC), so se v Bolgariji sestali vsi deležniki evropskega nogometa in enotno podprli dokument, ki govori o zaščiti integritete nogometa in preprečevanju nameščanja rezultatov nogometnih tekem.

Sponzorji