Novice

< nazaj

S pobudami seznanili državnega sekretarja in v.d. direktorico Direktorata za šport

Datum: 19.6.2020
Predstavnika sindikata SPINS, Dejan Stefanović in Marko Levovnik, sta včeraj opravila prvi uradni sestanek z novim državnim sekretarjem za področje športa v Kabinetu predsednika Vlade RS, Marjanom Dolinškom in v. d. generalno direktorico Direktorata za šport, dr. Mojco Doupona. Namen srečanja je bila predstavitev dejavnosti, ki jih je Sindikat športnikov Slovenije, skupaj z deležniki na področju športa in predstavniki Državnega zbora RS, izvajal v preteklem obdobju ter pobud za spremembe zakonodaje, ki jih zagovarja večina poklicnih športnikov v Sloveniji.
 
Na sestanku je bilo največ časa posvečeno določbam Zakona o športu (ZŠpo-1), ki urejajo delovno pravni status športnikov in strokovnih delavcev oziroma trenerjev na področju športa in s tem dovoljujejo sklepanje individualnih pogodb o zaposlitvi z odvisnimi osebami, ki so v nasprotju s temeljnimi načeli delovnega prava in Ustavo RS. Določbe bi v zakonu lahko ostale le pod pogojem, če bi se posebnost pravnega statusa športnikov urejala preko instituta kolektivne pogodbe, zato je zakon potreben nujne novele. 
 
V praksi najbolj sporne so trenutno določbe 34. člena ZŠpo-1, ki urejajo proste prestope športnikov med športnimi organizacijami in obstoj številnih zahtev za tako imenovana nadomestila za vzgojo ali prestope športnikov, saj nekatera športne zveze, v nasprotju z veljavnim zakonom, še vedno ovirajo prestope športnikov. Zakon namreč v besedilu in obrazložitvi jasno prepoveduje kakršne koli ovire svobodne volje športnika, da zamenja športno društvo. Inšpektorat, pristojen za področje športa, bi moral v okviru svojih zakonsko podeljenih pristojnosti, odločneje ukrepati zoper navedene kršitve.
 
Po drugi strani bi lahko kolektivna pogodba, pod določenimi pogoji, urejala tudi štipendijske pogodbe z mladoletnimi športniki, ki bi bile nižje od zakonsko predpisanega minimuma iz 34. člena zakona, v okviru katerih bi imeli športniki zavezo dokončanja srednješolske izobrazbe, športno društvo pa bi še vedno obdržalo pravico do odškodnine v času trajanja štipendijskega razmerja.
 
Ponovna uveljavitev in dopolnitev Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov je po mnenju sindikata nujna, podrobneje bi pa spremembe in razširitev kroga upravičencev obravnavali na enem izmed prihodnjih sestankov.
 
Za trenerje med člani sindikata, katerih stopnja usposobljenosti ne dosega meril novega Zakona o športu, je izjemno pomembno dejstvo, da v letošnjem koledarskem letu poteče prehodno obdobje za usposabljanje (t.i. dousposabljanje). Skozi delo v praksi smo pri sindikatu namreč ugotovili, da veliko strokovnih delavcev, ki jim delo trenerja pomeni glaven vir dohodkov, nima doseženega enega od pogojev za pristop k tečaju usposabljanja, to je zaključena 4. stopnja formalne izobrazbe. Sindikat je mnenja, da mora formalna izobrazba ostati pristopni pogoj k opravljanju tečajev usposabljanja na področju športa, zato je predlagal, da se dopolni 92. člen Zspo-1 z vsebino, ki bi omogočila omenjenim posameznikom nekajletno “prehodno” obdobje za dokončanje zahtevane formalne izobrazbe.

Predstavnika sindikata sta izpostavila tudi pobudo za sistemsko rešitev, ki jo sicer že obravnava vladna delovna skupina. V sodelovanju z OKS, je bila pobuda pripravljena z namenom ohranitve trenutnih sponzorjev, ki so bili prizadeti zaradi pandemije in spodbujanja gospodarstva k vlaganju sponzorskih sredstev v šport. Predlagana je popolna oprostitev plačila davka od dohodkov pravnih oseb za prejemnika sponzorstva za SDK dejavnost 93.120 (dejavnost športnih klubov) in 93.190 (druge športne dejavnosti) za sponzorska sredstva. Prav tako naj bi bila sponzorska sredstva pri dajalcu sponzorstva davčno priznana v višini 3-kratnika danega sponzorstva.

Srečanje se je zaključilo z željo sindikata, da se naslednji sestanek izvede v prisotnosti pristojne ministrice ter predstavnikov delodajalcev, ki že dolgo časa sodelujejo v zglednem socialnem dialogu.

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji