Projekt na nacionalni ravni

arhiv >>

Izobraževanje na daljavo za športnike, predvsem na visokošolskem nivoju, v Sloveniji še ni dobilo svojega stalnega mesta. Prav zato je Sindikat športnikov Slovenije (v partnerstvu s SPINS) aktivno pristopil k projektu in v dobrem letu naredil velik korak, k uresničitvi ter ureditvi izredno pomembnega in za športnike še kako potrebnega področja. 

Izobraževanje na daljavo se je razmahnilo zlasti v zadnjih letih, ko je postala informacijsko komunikacijska tehnologija dostopna vsem in si pravzaprav danes več niti ne znamo predstavljati življenja brez nje. Zlasti s pojavom interneta in na njem temelječih šolskih omrežjih, se je možnost za uporabo učenja na daljavo bistveno razširila. Omrežja postajajo sredstvo za razpečevanje in izmenjavo virov (gradiv, programov) za učitelje, učence in starše, on-line komunikacijo (e-pošta, forumi, pogovori, e-konference, orodja za sodelovanje ipd.), vir informacij in dejavnosti v prostem času. Omrežja pa niso priložnost samo za učitelje, ampak vedno bolj tudi za učence (npr. kot vir za dopolnilno in dodatno izobraževanje, preverjanje znanja, medsebojno pomoč ipd.) in starše (obveščanje o dogajanju v šoli, komunikacija z učitelji ipd).

Potencialni partner v projektu

DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (DOBA Fakulteta) je samostojen visokošolski zavod in sodi v poslovno skupino Doba, ki že 10 let izvaja študij na daljavo.

DOBA Fakulteta je zasebna poslovna šola, ki izvaja dodiplomske visokošolske strokovne programe:
- Poslovanje
- Marketing
- Poslovna administracija 
- Organiziranje in menedžment socialnih dejavnosti 
- Menedžment vseživljenjskega izobraževanja

in podiplomske magistrske programe:

- Mednarodno poslovanje,
- Organiziranje in menedžment socialnih dejavnosti in
- Menedžment vseživljenjskega izobraževanja.

V študijskem letu 2010/2011 je v programe na DOBA Fakulteti vključenih 1541 študentov, od tega jih 85 % študira na daljavo, in sicer v Sloveniji in iz tujine.

Ključne prednosti naših dodiplomskih in podiplomskih programov na DOBA Fakulteti po mnenju študentov so praktična naravnanost, sodobnost, inovativnost in izbirnost ter fleksibilnost in individualen pristop pri njihovi izvedbi.

Zadovoljstvo študentov je visoko, v povprečju 6,1 na sedem stopenjski lestvici, prav tako je visoka njihova uspešnost in prehodnost v višji letnik, ki presega 85 %. S 975 diplomanti ali 68,5 % je DOBA Fakulteta visoko nad slovenskim povprečjem. Pri zagotavljanju visokega uspeha naših študentov je zagotovo ključnega pomena k študentu usmerjen model študija, celosten sistem podpore in vrhunska tehnologija, ki podpira študijski proces.

Študij na daljavo, kot ga izvaja DOBA Fakulteta, je študij, ki se lahko v celoti izvede on-line in tako omogoča večjo dostopnost in fleksibilnost izobraževanja. Model študija temelji na konstruktivističnih pristopih, sodelovalnem učenju in problemskem učenju ter je oblikovan v skladu z mednarodnimi standardi izvajanja študija na daljavo.

Študij predmetov poteka modularno, študenti študirajo hkrati en predmet, ki traja od 4 do 6 tednov. Obveznosti pri predmetih opravljajo z različnimi individualnimi ali skupinskimi aktivnostmi in spletnimi seminarji. Obveznosti pri predmetih lahko opravljajo sproti ali pa svoje znanje potrdijo na končnem izpitu. Pri študiju študente spremlja mentor, strokovnjak iz prakse, ki je študentom na voljo po principu 24/7.

Študij na daljavo podpira virtualno učno okolje Blackboard, za izvedbo spletnih seminarjev uporabljajo orodje Go ToWebinar za učenje tujih jezikov pa multimedijsko okolje Tell Me More.
DOBA Fakulteta je šola sodobnih pedagoških pristopov in inovativnega razvoja, kar dokazuje tudi sklepno poročilo zunanjih ocenjevalcev Senata za evalvacijo pri Svetu RS za visoko šolstvo (junij 2009), iz katerega je razvidno, da sodijo v vrh doslej ocenjenih visokošolskih ustanov v Sloveniji.

Glede na opredeljene potrebe so za slovenske športnike zanimivi naslednji programi, ki jih izvaja DOBA Fakulteta:
1. Progam Poslovanje (dodiplomski visokošolski strokovni študijski program, 180 ECTS)
2. Program Marketing (dodiplomski visokošolski strokovni študijski program, 180 ECTS)
3. Program Mednarodno poslovanje (podiplomski magistrski program, 120 ECTS)

Predmetniki in njihovi opisi so objavljeni na Dobinih spletnih straneh (http://www.fakulteta.doba.si/).

Foto galerije

Izobraževanje na daljavo za profesionalne nogometaše (študijsko leto 2011/2012)

Sponzorji